Жаңалықтар

Ғылыми жоба бойынша онлайн семинар кеңесөткізілді

2020 жылдың 21 қазанында «Химия және биология» кафедрасының аға оқытушысы, биология ғылымдарының кадидаты Ибрагимов Талғат Сәдуақасұлының 2018-2020 жылдар аралығында ҚР БжҒМ Ғылым комитеті тарапынан гранттық қаржыландырылған «Оңтүстік Қазақстан облысы аумағында өсетін құрамында эфир майлары мол өсімдіктердің ареалы мен қорын ландшафты зерттеу және оны алу» тақырыбындағы ғылыми жобасының қорытындысы бойынша онлайн семинар-кеңесі өткізілді. Семинарға Түркістан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының «Орман және ерекше қорғалатын қорық аймақтары бөлімі» бастығы Жорабаев Қамытбек Қасымбекұлы, ҚР БҒМ География және су қауіпсіздігі ғылыми-зерттеу институтының ландшафттану зертханасының меңгерушісі О.В.Радуснова және республиканың ғылыми-зерттеу институттары мен жоғары оқу орындарының ғалымдары, білім алушылары қатысты. Семинар барысында ғалым атқарған ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша толық мәліметтер берді.

Состоялся онлайн семинар-совещание по научному проекту

21 октября 2020 года состоялось онлайн семинар-совещание по результатам научного проекта старшего преподавателя кафедры «Химия и биология», к. б.н. Ибрагимова Талгата на тему «Ландшафтное изучение ареала и запаса растений, произрастающих на территории Южно-Казахстанской области и получение из них эфирных масел», грантовое финансирование которого осуществляется Комитетом науки МОН РК. В семинаре приняли участие начальник отдела лесной и особо охраняемых заповедных зон Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области Жорабаев Камытбек Касымбекович, заведующий лабораторией ландшафтоведения научно-исследовательского института географии и водной безопасности МОН РК Радуснова О. В., а также ученые, обучающиеся научно-исследовательских институтов и вузов республики. В ходе семинара ученый подробно рассказал о проделанной научно-исследовательской работе.

An online seminar-meeting on a scientific project

An online seminar-meeting was held on October 21, 2020 by Senior Lecturer of the Chemistry and Biology Department, Ph.D. Ibragimov Talgat on the results of scientific project topic “Landscape study of the area and stock of plants growing on the territory of the South Kazakhstan region and obtaining essential oils from them”, the grant funding of which is making by the Science Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. The seminar was attended by the head of the Department of forest and specially protected areas of the Department of Natural Resources and Environmental Management of the Turkestan Region, Kamytbek Kasymbekovich Zhorabayev, Head of the Landscape Science Laboratory of the Research Institute of Geography and Water Security of the Ministry of Education and Science of the Republic of  Kazakhstan, O.V. Radusnova, as well as scientists and students of scientific research institutes and universities of the republic. During the seminar, the scientist spoke in detail about the research work done.

Made on
Tilda