Жобалар
SILKWAY Халықаралық университеті төмендегідей халықаралық жобаларды жүзеге асырады:

⦁ «Water Harmony Eurasia II»
⦁ Jean Monnet Module «Жоғары білім саласындағы еуропалық реформалар мен инновациялар: Қазақстандағы үйлесім мен ендіру» Эразмус + бағдарламасы аясында
⦁ Еуропалық қайта құру және даму банкі шеңберіндегі халықаралық сарапшының қатысуымен университеттің корпоративтік мәдениетін жақсарту жобасы
Су гармониясы-II
Еуразия CPEALA-2015/10036 "Су гармониясы – білім, ғылым, инновация және кәсіпкерлік интеграциясы (II Су гармониясы)" бағдарламасы SILKWAY Халықаралық университетінде 2018 жылдың 4 қазанынан бастап жүзеге асырылуда, ол кезде біздің ЖОО қауымдастырылған серіктес, ал одан әрі жобаның толық құқылы мүшесі болды.
"Су гармониясы-білім беру, ғылыми зерттеулер, инновациялар және кәсіпкерлік интеграциясы (Water Harmony-II)" бастаманы дамытуға және кеңейтуге бағытталған су гармониясы, ол бұрын (2011-2014) жинақталған тәжірибе негізінде көптеген серіктестері бар жаңа бағыттарда іске асырылды.
⦁ Жоба маңыздылығы мен сапасын арттыру мақсатында сумен байланысты жоғары білімді үйлестіру үшін Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Тәжікстан, Украина және Норвегиядан келген 12 әріптес университетті қамтитын ғылыми-педагогикалық консорциум құрды.
⦁ Су гармониясы бағдарламасы Норвегияның Сыртқы істер министрлігімен жасалған келісім негізінде Норвегияның жоғары білім беру саласындағы халықаралық ынтымақтастық орталығының (DIKU) қарауында.

Жан Монэ
Вебинар жоғарыбілімберудегісапанықамтамасызетусаясаты: Еуропалық тәжірибе және Қазақстанныңкейсі.
2020 жылдың 22 сәуірінде "Жоғарыбілім беру саласындағыЕуропалықреформалар мен инновациялар: Қазақстандағыүйлестіружәнеіскеасыру" Жан Моне ЕуропалықМодуліаясында "Жоғарыбілім беру сапасынқамтамасызетусаясаты: ЕуропалықтәжірибежәнеҚазақстанныңкейсі"тақырыбында вебинар өткізілді. Вебинар спикерлеріэ. ғ. к ассоц.проф., ECTN сарапшысы, ЖоғарыБілімСапасынАккредиттеужәнеСараптауҚорыныңсарапшысы (FIBAA) Ирина Ефимова жәнедоц, п.ғ.к.БілімдіРеформалаубойыншаҰлттықСарапшыларКомандасыныңмүшесі, НААР СараптамалықКеңесініңтөрағасы, НархозУниверситетіректорыныңкеңесшісі Марина Скиба. Спикерлержоғарыбілімберудегіеңөзектімәселелер: білім беру жүйесісапасыныңфилософиясы, Қазақстандықжоғарыоқуорындарындасапанықамтамасызетудіңішкіжүйесініңмәселелері мен перспективалары, сапанысыртқықамтамасызетужүйесітуралыбаяндады. Вебинарға SWIU магистранттары, мүдделі ПОҚ және Шымкент қаласының ЖОО қызметкерлеріқатысты.
Модуль 600319-EPP-1-2018-1-KZ-EPPJMO-MODULE «Европейские Реформы и Инновации в Высшем Образовании: гармонизации и внедрение в Казахстане»
Модуль реализуется в Международном университете SILKWAY c сентября 2018 года и будет длится 3 года.
Содержание курса
⦁ Тема 1. История Европейского сотрудничества в области образования.
⦁ Тема 2. Связанные с образованием стратегические инициативы и политика в ЕС начиная с принятия Лиссабонской стратегии.
⦁ Тема 3. Формирование Европейского пространства высшего образования.
⦁ Тема 4. Образовательные органы Европейского Союза и Европейские программы
⦁ Тема 5. Знания и квалификации в ЕС
⦁ Тема 6. Европейская система перезачета кредитов в ЕС.
⦁ Тема 7. Стратегия Обучения и Преподования в Европейском Союзе.
⦁ Тема 8. Студентоцентрированное образование в Европейском Союзе
⦁ Тема 9. Интернационализация и академическая мобильность.
⦁ Тема 11. Политика ЕС в отношении Обучения в Течении Жизни (LLL).
⦁ Тема 12. Европейская пространство исследований.
⦁ Тема 13. Подходы ЕС к усилению социальных измерений высшего образования для Казахстана.
⦁ Тема 14. "Образование и Обучение 2020" стратегия Европейского союза.
Проект предусматривает проведение следующих мероприятий:

1- й год (2 семестр – 3 дня) – 50 участников
Workshop "European system of ensuring quality: why it is important more than ever«
2- й год (2 семестр – 1 день) – 50 участников
Workshop the Competition of the best cases in the field of the European educational reforms
2- й год (2 семестр – 1 день) – 80 участников
Action of the presentation of a course
3- й год (2 семестр – 1 день) – 50 участников
Roundtable debate "Practical steps on improvement of education in Kazakhstan taking into account the European experience"
Контакты:
Tel: +7 252 984002
rector@swiu.kz
More detailed information:
Ссылка - буклет_Жан_Монэ
Ссылка - 1Information day_Jean Monnet_Yefimova I.
ЕҚДБ ЖОБАСЫ

SILKWAY Халықаралық университетінде Еуропалық Қайта Құру және даму банкінің қолдауымен ірі жоба жүзеге асырылуда. Жобаны іске асыру 2020 жылдың қаңтарында еуропалық сарапшы, халықаралық білім беру саласындағы танымал маман Пол Салливанның басшылығымен басталды.
Жобаның негізгі мақсаттары жоғары оқу орнын басқаруды трансформациялауды және Silkway Халықаралық университетінде тиімді бизнес процестерді енгізуді қамтиды.
Made on
Tilda